Videos

Peace and Quiet from Satu Nikku on Vimeo.

Vallan heijastuksia / Reflections of Power from Satu Nikku on Vimeo.

 

Missä oot, Soliphilia? / Where are you, Soliphilia?, 2013, video, 2.05 min.

Soliphilia on autralialaisen filosofin ja tutkijan Glenn Albrechtin luoma käsite, joka kuvaa rakkautta elämää ja paikkaa kohtaan, sekä solidaarisuutta toisiamme kohtaan. Soliphilia on myötätuntoa kaikkia eläviä olentoja kohtaan, solidaarisuutta kokonaisuutta, kaikkea, kohtaan sekä avuliaisuutta ja huolehtivuutta kaikkia kohtaan. Soli tulee sanasta solidaarisuus, philia muiden luomista termeistä kuten E.O. Wilsonin käsitteessä biophilia ja Tuanin käsitteessä topophilia, joka tarkoittaa paikkaa kohtaan tuntemaan rakkautta. Video Missä oot, Soliphilia? kuvaa kaiken tuon edellä mainitun hyvän ja esimerkillisen, elämää ylläpitävän toivon voiman etsimistä maailman ääristä, sitä kuitenkaan löytämättä.

Soliphilia is a term invented by the Australian philosopher and researcher Glenn Albrecht, and it describes love for life and place as well as solidarity between people. Soliphilia is compassion towards all living creatures, solidarity to the whole, everything, and helpfulness and caring about everybody. Soli comes from the word solidarity, philia from the terms created by other philosophers such as E.O. Wilson’s concept biophilia and Tuan’s concept topophilia, which means love for a place. Where are you, Soliphilia? depicts the search for the above mentioned good and exemplary hope and strength that preserves life, from all corners of the world, without finding it.

Paikan nostalgiaa / Nostalgia of the place, 2013 video, 7.05 min.

Nostalgia termi tulee kreikankielisistä sanoista nostos (kotiinpaluu) ja algos (kipu, tuska) ja suoraan käännettynä se tarkoittaa koti-ikävää. Nostalgia oli aikoinaan melankoliaan verrattava sairaus ilmaistaessa tilaa, jossa potilas oli kaukana kotoa ja halusi palata kotiin. Nykyään koti-ikävää ei kuitenkaan enää pidetä sairautena tai ongelmiin johtavana tilana. Nostalgia -termi on siis kokenut sisällön perusteellisen muuttumisen vakavasti otettavasta sairaudesta kaukokaipuuksi ja kevytmieliseksi haihatteluksi.

Puhutaan vanhojen aikojen nostalgisoinnista kun tarkoitetaan menneiden aikojen ihannointia ja eräänlaista “aika kultaa muistot” -asennetta. Nostalgia -videoon olen kuvannut vanhaa puuta, sukumme pyhää pihapuuta. Tuo puu edustaa minulle kaikkea tuossa puuta ympäröivässä pihapiirissa nähtyä ja koettua; iloa, riemua, surua, kaipuuta, koti-ikävää.

The word nostalgia is derived from the Greek words nostos (returning home) and algos (pain, agony), and as a direct translation it means homesickness. Earlier nostalgia was an illness comparable to melancholy, describing a state where the patient was far away from home and wanted to return there. Nowadays, homesickness is no longer regarded as an illness or as a state that leads to problems. The meaning of the term nostalgia has, therefore, changed completely from an illness that should be taken seriously into a longing and frivolous daydreaming.

We talk about feeling nostalgia for old places when we mean that we admire old times and have a kind of “memories grow sweeter with time” attitude. In the Nostalgia of the place video, I portray an old tree, our family’s holy tree. That tree represents to me everything that I have seen and experienced in the yard that surrounds that tree; gladness, joy, sadness, longing, homesickness.

Written environment / Welcome to Tampere, 2014, video, 9.12 min.

Maailman sanotaan olevan yhä enemmän visuaalinen, mutta kaupunkitila luo enenevässä määrin melusaastetta. Video kuvaa ensivaikutelmaa, jonka matkailija saa saapuessaan Tampereelle.

The world more and more visual, it is said, but an urban space also produces an increasingly amount of noise. There are not very many interesting things to be seen in the urban space in Tampere, Finland, but there is too much traffic noise to be heard instead. The city has been planned for cars, not for humans. The video shows what kind of first impression a traveller experiences when he/she arrives in Tampere.

The Story of Sacred Place in Urban Space, 2013, video, 3 min.

Video kertoo tarinanomaisesti paikasta, joka sijaitsee Tampereen Reuharinniemessä. Tuolla paikalla sijaitsee muinaiskalmisto, hautapaikka, jota myös lapinraunioksi kutsutaan. Paikka oli aikoinaan pyhä paikka järven rannalla. Ajan kuluessa se kuitenkin unohtui, kunnes arkeologit kartoittivat alueen ja huomasivat paikan olemassaolon. Nykyään paikalla on kyltit ilmaisemassa paikan muinaishistoriaa.

Videolla halusin näyttää, että keskellä kaupunkiluontoa voi sijaita kohteita, jotka ovat olleet muinaisille asujilleen tärkeitä ja siksi myös nykyään säilyttämisen arvoisia. Maailmamme ja arvomme ovat muuttuneet ja muuttuvat jatkuvasti, mutta paikkojen historian tuntemus voi lisätä niiden kunnioitusta ja säilyttämisen halua.

The video tells a story about the place, which is located in Tampere Reuharinniemi. In that spot there is an ancient graveyard, a burial place, which is also called lapinraunio in Finnish. The place was once a sacred place by the lake. Over time, however, it was forgotten until archaeologists surveyed the area and found the place. Today, there are signs to indicate an ancient history of the place.

In the video I wanted to show that in the midst of urban nature there may be items that have been important to the ancient inhabitants of the area and therefore worth retaining also today. Our world and values have changed and are still constantly changing, but the knowledge of historical places can increase respect for the places and the desire to preserve them.

Pain, 2012, video, 2.17 min.

Video kuvaa omakohtaista kokemusta siitä, minkälaista on edää kroonisen kivun kanssa.

The video shows a personal experience of what it’s like to live with a chronic pain.

Solastalgia, 2011 videoinstallaatio kolmella projektorilla, 3.30 minuuttia (loop)

Videoinstallaatio Solastalgialla olen halunnut tuoda katsojalle vahvan kokemuksen tunteesta, jonka rakkaan paikan menettäminen voi aiheuttaa. Solastalgia on kontrollin katoamista, voimattomuutta, lohduttomuutta, paikattomuuden tunnetta, melankoliaa ja toivottomuutta. Solastalgia termi on australialaisen filosofin ja tutkijan Glenn Albrechtin luoma käsite ja se koostuu latinan sanasta solacium (mukava) ja kreikan sanansta algia (tuska). Solastalgia kuvaa kipua tai sairauden kaltaista tilaa, joka johtuu kodin nykytilasta ja ilmenee silloin kun kotipaikalle tehdään fyysistä pahoinpitelyä. Solastalgia on eletty kokemus, menetyksen tunnetta, koti­ikävää kotona ollessa.

In the video installation Solastalgia I want to present to the spectators a strong experience of the feeling that losing a beloved place may cause. Solastalgia equals to the loss of control and power, desolation, placelessness, melancholy and hopelessness. Solastalgia constitutes of the Latin word solacium (solace) and the Greek workd algia (pain). Solastalgia describes pain and a state that reminds of illness, caused by the current state of home, and manifests itself when the home place is physically brutalized. Solastalgia is a lived experience, feeling of loss, homesickness at home.